Back To Top

 • Bu lông ốc vít
 • Mạ kẽm nhúng nóng
 • Bu lông đai ốc
 • Bu lông Toàn Phát

Liên hệ

* Kinh doanh Bu lông

Mr. Tiến: 0979.684.389

                0966.391.155

Mail:

kinhdoanh1@cotdentoanphat.vn


* Kinh doanh Mạ kẽm

Mr. Tú 0966.908.384

Hình ảnh nhà máy.

 • mạ kẽm nhúng nóng
 • Mạ kẽm nhúng nóng
 • mạ kẽm
 • Bu lông Toàn Phát
 • bu lông đai ốc
 • bu lông ốc vít
 • vít nở
 • bu lông
 • nhà máy bu lông

Phim Nam Phát Group

Nam Phát Group

Cột đèn chiếu sáng

cột đèn cao áp

bulongBảng I.1 Tiêu chuẩn về kích thước sản phầm bu lông đầu sáu cạnh: 1892-1976

REN M

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

 

d'

D.N

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

 

S.L

-0,1

-0,15

-0,18

-0,21

 

S

D.N

10

13

17

19

22

24

27

30

32

36

 

S.L

-0,2

-0,18

-0,21

 

D≥

11

14,4

18,9

21,1

24,5

26,8

30,2

33,6

35

39,6

 

H

DN

A

4

5,5

7

8

9

10

12

13

14

15

 

B

 

4,5

6

7

8

9

11

12

13

14

 

C

 

3,5

5

6

7

8

10

11

12

13

 

SL

-0,15

-0,18

-0,22

 

R

0.25 ÷ 0.4

0.4 ÷ 0.6

0.6 ÷ 1.1

0.8 ÷ 1.2

 

C

1,2

1,5

1,7

2

2,3

2,8

3,4

 

d

DN

5,92

7,92

9,92

11,9

13,9

15,9

17,9

19,9

21,9

23,9

 

SL

es

-0

-0

-0

-0

-0,04

-0,04

-0,1

 

ei

-0,2

-0,2

-0,3

-0,3

-0,32

-0,38

-0,4

 

d2

DN

5,27

7,11

8,94

10,8

12,6

14,6

16,3

18,3

20

22,1

 

SL

es

-0

-0

-0

-0

-0,04

-0,04

-0,1

 

ei

-0,1

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,21

-0,3

 

d1 Max

4,83

6,56

8,28

10

11,7

13,7

15,2

17,2

 

 

 

L1

DN

Bằng Lo

 

SL

+1

+1.3

+1.5

+1.8

+2

+2.5

+3

 

fc

Bước lớn

DN

5,27

7,11

8,78

10,8

12,6

14,6

16,3

18,3

20

22

 

SL

-0,1

-0,06

-0,1

-0,08

-0,09

 

Bước nhỏ

P

0,75

1

1,25

1,25

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2

 

DN

 

7,3

9,15

11,2

12,9

15

17

19

21

22,7

 

SL

 

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

 

Độ lệch trục của fc với d'

0,12

0,15

0,2

0,25

 
 

Độ lệch trục của tán với d'

0,25

0,3

0,35

0,4

 
 

 

 

REN M

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

 

 

L

Lo kể cả đoạn cán ren

 

 

DN

SL

 

 

10

±0.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

               

 

 

 

14

 

               

 

 

 

16

 

               

 

 

 

18

 

               

 

 

 

20

±0.42

18

               

 

 

 

22

               

 

 

 

25

               

 

 

 

28

22

             

 

 

 

30

             

 

 

 

32

±0.5

26

           

 

 

 

35

30

         

 

 

 

38

         

 

 

 

40

34

38

     

 

 

 

45

42

   

 

 

 

50

46

 

 

 

 

55

±0.6

50

 

 

 

60

54

 

 

65

 

 

70

 

 

75

 

 

80

 

 

85

±0.7

 

 

90

 

 

95

 

 

 

100

 

 

 

105

 

 

 

 

110

 

 

 

 

115

 

 

 

 

120

 

 

 

 

Sai lệch Lo

+1

+1.3

+1.5

+1.8

+2

+2.5

+2.5

+3

 

 

Bảng I.2 Tiêu chuẩn về kích thước sản phầm bu lông đầu sáu cạnh (nửa tinh): 1889-1976

 

 

REN M

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

27

30

36

42

48

 

d'

D.N

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

27

30

36

42

48

 

S.L

-0,3

-0,36

-0,43

-0,52

-0,62

 

S

D.N

10

13

17

19

22

24

27

30

32

36

41

46

55

65

75

 

S.L

-0,4

-0,43

-0,52

-1

-1,2

 

D≥

10,9

14,2

18,7

20,9

24,3

26,5

29,9

33,3

35

39,6

45,2

50,9

60,8

72,1

83,4

 

H

DN

A

4,5

5,5

7

8

9

10

12

13

14

15

17

19

23

26

30

 

B

 

4,5

6

7

8

9

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

C

 

3,5

5

6

7

8

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

SL

±0.2

±0.3

±0.4

 

R≤

0,6

1,1

1,6

2,2

2,7

3,2

3,3

4,3

 

C

1

1,3

1,8

2

2,3

3

3,6

4

 

d

DN

5,92

7,92

9,92

11,9

13,9

15,9

17,9

19,9

21,9

23,9

26,9

29,9

35,9

41,9

47,9

 

SL

 

-0,2

-0,3

-0,3

-0,4

-0,4

-0,47

-0,55

-0,6

-0,7

-0,8

-0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d2

DN

5,3

7,15

8,98

10,8

12,7

14,7

16,3

18,3

20,3

22

25

27,7

33,4

39

44,7

 

SL

 

-0,1

-0,1

-0,2

-0,2

-0,2

-0,21

-0,26

-0,3

-0,3

-0,3

-0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d1 Max

4,83

6,56

8,28

10

11,7

13,7

15,2

17,2

19,2

20,6

23,6

26,1

31,6

37

42,5

 

L1

DN

Bằng Lo

 

SL

+1

+1.3

+1.5

+1.8

+2

+2.5

+3

+3.5

+4

+4.5

+5

 

fc

Bước lớn

DN

5,3

7,15

8,98

10,8

12,9

14,7

16,3

18,3

20,3

22

25

27,7

33,4

39

44,7

 

SL

-0,09

-0,11

-0,13

-0,16

-0,18

 

Bước nhỏ

P

0,75

1

1,25

1,25

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2

2

2

3

3

3

 

DN

 

7,3

9,15

11,2

12,9

15

17

19

21

22,7

25,7

28,7

34

40

46

 

SL

 

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,2

-0,2

-0,2

 

Độ lệch trục của fc với d'

0,15

0,18

0,21

0,26

0,31

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Độ lệch trục của tán với d'

0,4

0,45

0,6

0,7

0,8

 

 

REN M

 

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

27

30

 

36

42

48

L

 

 

Lo kể cả đoạn cán ren

DN

SL

 

 

10

±0.5

 

               

 

     

 

   

 

12

 

                       

 

   

 

14

 

                       

 

   

 

16

 

                       

 

   

 

18

 

                       

 

   

 

20

 

18

                     

 

   

 

22

±0.6

 

                     

 

   

 

25

 

                     

 

   

 

28

 

                     

 

   

 

30

 

22

                   

 

   

 

32

±0.8

 

                   

 

   

 

35

 

26

30

               

 

   

 

38

 

               

 

   

 

40

 

34

             

 

   

 

45

 

38

           

 

   

 

50

 

42

         

 

   

 

55

±1.0

 

46

 

     

 

   

 

60

 

50

     

 

   

 

65

 

54

   

 

   

 

70

 

60

 

 

   

 

75

 

66

 

   

 

80

 

 

   

 

85

±1.1

 

 

   

 

90

 

 

78

 

 

95

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

105

 

 

 

90

 

110

 

 

 

115÷120

 

 

102

125÷150

±1.2

 

 

160÷180

 

32

36

40

44

48

52

58

60

66

72

 

84

96

108

190÷200

±1.5

 

 

220÷260

 

 

 

280÷300

±1.7

 

 

 

Sai lệch Lo

 

1

1

2

2

2

2,5

3

4

 

4

5

5

bu lông

- Ren TCVN 2248-77 miền dung sai g6 theo TCVN 1917-1993.

- Độ không vuông góc của mặt tựa với đường trục của thân là 1˚ với bulông < M30 và 30’ với bu lông >M30.

- Độ không trụ, không tròn của fc<1/2 dung sai kính thước của nó.

- Mặt đầu chân bu lông phải phẳng và vát Cx30˚.

- Cho phép có chân L<40 không vát cạnh Cx30˚.

Tiêu chuẩn đường kính phôi Bu lông.

Bảng I.3 Tiêu chuẩn đường kính phôi

REN M

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Đường kính

RS

7,02

8,72

10,55

12,35

14,30

16,00

17,95

19,55

21,60

RC

 

 

11,5

13,5

15,6

17,5

19,2

21,5

22,8

ĐB

7,02

9,0

11,5

12,35

 

 

 

 

 

SL

±0.02

±0.05

Bảng I.4 Tiêu chuẩn bước ren của bu lông đầu bông

Ren M

8

10

12

14

Bước ren

1,25

1,25

1,25

2,0

bulong

Bài viết mới nhất

Bản đồ đường đến bu lông Toàn Phát

mapss

Trao đổi backlink

Công ty bu lông Toàn Phát - Sản xuất bu lông đai ốc tiêu chuẩn - Nhà sản xuất cột đèn cao áp - Công ty mạ kẽm nhúng nóng An Việt - Dịch vụ khắc dấu Tiến Hưng - Nhà sản xuất hộ lan tôn lượn sóng hàng đầu Việt Nam -

Bản quyền thuộc về Tập đoàn Nam Phát - Nam Phat Group

Nhà sản xuất Bu lông đai ốc - Bu lông ốc vít tiêu chuẩn

Địa chỉ: N18T1 - KĐT Trung Hòa Nhân Chính - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội
Hotline: 0982.830.809
Kinh doanh Mạ Kẽm nhúng nóng: 0989.583.602