Back To Top

 • Bu lông ốc vít
 • Mạ kẽm nhúng nóng
 • Bu lông đai ốc

Liên hệ

* Kinh doanh Bu lông

 

Ms Hương: 0982 830 809

thuhuong@namphatsteel.com.vn

 

Ms Tuyết: 0933 538 288

letuyet@namphatsteel.com.vn

 

* Kinh doanh thépMr Định: 0989 583 602

thanhdinh@namphatsteel.com.vn

Hình ảnh nhà máy.

 • mạ kẽm nhúng nóng
 • Mạ kẽm nhúng nóng
 • mạ kẽm
 • Bu lông Toàn Phát
 • bu lông đai ốc
 • bu lông ốc vít
 • vít nở
 • bu lông
 • nhà máy bu lông

Phim Nam Phát Group

Cột đèn chiếu sáng

cột đèn

bulongBảng I.1 Tiêu chuẩn về kích thước sản phầm bu lông đầu sáu cạnh: 1892-1976

REN M

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

 

d'

D.N

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

 

S.L

-0,1

-0,15

-0,18

-0,21

 

S

D.N

10

13

17

19

22

24

27

30

32

36

 

S.L

-0,2

-0,18

-0,21

 

D≥

11

14,4

18,9

21,1

24,5

26,8

30,2

33,6

35

39,6

 

H

DN

A

4

5,5

7

8

9

10

12

13

14

15

 

B

 

4,5

6

7

8

9

11

12

13

14

 

C

 

3,5

5

6

7

8

10

11

12

13

 

SL

-0,15

-0,18

-0,22

 

R

0.25 ÷ 0.4

0.4 ÷ 0.6

0.6 ÷ 1.1

0.8 ÷ 1.2

 

C

1,2

1,5

1,7

2

2,3

2,8

3,4

 

d

DN

5,92

7,92

9,92

11,9

13,9

15,9

17,9

19,9

21,9

23,9

 

SL

es

-0

-0

-0

-0

-0,04

-0,04

-0,1

 

ei

-0,2

-0,2

-0,3

-0,3

-0,32

-0,38

-0,4

 

d2

DN

5,27

7,11

8,94

10,8

12,6

14,6

16,3

18,3

20

22,1

 

SL

es

-0

-0

-0

-0

-0,04

-0,04

-0,1

 

ei

-0,1

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,21

-0,3

 

d1 Max

4,83

6,56

8,28

10

11,7

13,7

15,2

17,2

 

 

 

L1

DN

Bằng Lo

 

SL

+1

+1.3

+1.5

+1.8

+2

+2.5

+3

 

fc

Bước lớn

DN

5,27

7,11

8,78

10,8

12,6

14,6

16,3

18,3

20

22

 

SL

-0,1

-0,06

-0,1

-0,08

-0,09

 

Bước nhỏ

P

0,75

1

1,25

1,25

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2

 

DN

 

7,3

9,15

11,2

12,9

15

17

19

21

22,7

 

SL

 

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

 

Độ lệch trục của fc với d'

0,12

0,15

0,2

0,25

 
 

Độ lệch trục của tán với d'

0,25

0,3

0,35

0,4

 
 

 

 

REN M

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

 

 

L

Lo kể cả đoạn cán ren

 

 

DN

SL

 

 

10

±0.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

               

 

 

 

14

 

               

 

 

 

16

 

               

 

 

 

18

 

               

 

 

 

20

±0.42

18

               

 

 

 

22

               

 

 

 

25

               

 

 

 

28

22

             

 

 

 

30

             

 

 

 

32

±0.5

26

           

 

 

 

35

30

         

 

 

 

38

         

 

 

 

40

34

38

     

 

 

 

45

42

   

 

 

 

50

46

 

 

 

 

55

±0.6

50

 

 

 

60

54

 

 

65

 

 

70

 

 

75

 

 

80

 

 

85

±0.7

 

 

90

 

 

95

 

 

 

100

 

 

 

105

 

 

 

 

110

 

 

 

 

115

 

 

 

 

120

 

 

 

 

Sai lệch Lo

+1

+1.3

+1.5

+1.8

+2

+2.5

+2.5

+3

 

 

Bảng I.2 Tiêu chuẩn về kích thước sản phầm bu lông đầu sáu cạnh (nửa tinh): 1889-1976

 

 

REN M

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

27

30

36

42

48

 

d'

D.N

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

27

30

36

42

48

 

S.L

-0,3

-0,36

-0,43

-0,52

-0,62

 

S

D.N

10

13

17

19

22

24

27

30

32

36

41

46

55

65

75

 

S.L

-0,4

-0,43

-0,52

-1

-1,2

 

D≥

10,9

14,2

18,7

20,9

24,3

26,5

29,9

33,3

35

39,6

45,2

50,9

60,8

72,1

83,4

 

H

DN

A

4,5

5,5

7

8

9

10

12

13

14

15

17

19

23

26

30

 

B

 

4,5

6

7

8

9

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

C

 

3,5

5

6

7

8

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

SL

±0.2

±0.3

±0.4

 

R≤

0,6

1,1

1,6

2,2

2,7

3,2

3,3

4,3

 

C

1

1,3

1,8

2

2,3

3

3,6

4

 

d

DN

5,92

7,92

9,92

11,9

13,9

15,9

17,9

19,9

21,9

23,9

26,9

29,9

35,9

41,9

47,9

 

SL

 

-0,2

-0,3

-0,3

-0,4

-0,4

-0,47

-0,55

-0,6

-0,7

-0,8

-0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d2

DN

5,3

7,15

8,98

10,8

12,7

14,7

16,3

18,3

20,3

22

25

27,7

33,4

39

44,7

 

SL

 

-0,1

-0,1

-0,2

-0,2

-0,2

-0,21

-0,26

-0,3

-0,3

-0,3

-0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d1 Max

4,83

6,56

8,28

10

11,7

13,7

15,2

17,2

19,2

20,6

23,6

26,1

31,6

37

42,5

 

L1

DN

Bằng Lo

 

SL

+1

+1.3

+1.5

+1.8

+2

+2.5

+3

+3.5

+4

+4.5

+5

 

fc

Bước lớn

DN

5,3

7,15

8,98

10,8

12,9

14,7

16,3

18,3

20,3

22

25

27,7

33,4

39

44,7

 

SL

-0,09

-0,11

-0,13

-0,16

-0,18

 

Bước nhỏ

P

0,75

1

1,25

1,25

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2

2

2

3

3

3

 

DN

 

7,3

9,15

11,2

12,9

15

17

19

21

22,7

25,7

28,7

34

40

46

 

SL

 

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,2

-0,2

-0,2

 

Độ lệch trục của fc với d'

0,15

0,18

0,21

0,26

0,31

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Độ lệch trục của tán với d'

0,4

0,45

0,6

0,7

0,8

 

 

REN M

 

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

27

30

 

36

42

48

L

 

 

Lo kể cả đoạn cán ren

DN

SL

 

 

10

±0.5

 

               

 

     

 

   

 

12

 

                       

 

   

 

14

 

                       

 

   

 

16

 

                       

 

   

 

18

 

                       

 

   

 

20

 

18

                     

 

   

 

22

±0.6

 

                     

 

   

 

25

 

                     

 

   

 

28

 

                     

 

   

 

30

 

22

                   

 

   

 

32

±0.8

 

                   

 

   

 

35

 

26

30

               

 

   

 

38

 

               

 

   

 

40

 

34

             

 

   

 

45

 

38

           

 

   

 

50

 

42

         

 

   

 

55

±1.0

 

46

 

     

 

   

 

60

 

50

     

 

   

 

65

 

54

   

 

   

 

70

 

60

 

 

   

 

75

 

66

 

   

 

80

 

 

   

 

85

±1.1

 

 

   

 

90

 

 

78

 

 

95

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

105

 

 

 

90

 

110

 

 

 

115÷120

 

 

102

125÷150

±1.2

 

 

160÷180

 

32

36

40

44

48

52

58

60

66

72

 

84

96

108

190÷200

±1.5

 

 

220÷260

 

 

 

280÷300

±1.7

 

 

 

Sai lệch Lo

 

1

1

2

2

2

2,5

3

4

 

4

5

5

bu lông

- Ren TCVN 2248-77 miền dung sai g6 theo TCVN 1917-1993.

- Độ không vuông góc của mặt tựa với đường trục của thân là 1˚ với bulông < M30 và 30’ với bu lông >M30.

- Độ không trụ, không tròn của fc<1/2 dung sai kính thước của nó.

- Mặt đầu chân bu lông phải phẳng và vát Cx30˚.

- Cho phép có chân L<40 không vát cạnh Cx30˚.

Tiêu chuẩn đường kính phôi Bu lông.

Bảng I.3 Tiêu chuẩn đường kính phôi

REN M

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Đường kính

RS

7,02

8,72

10,55

12,35

14,30

16,00

17,95

19,55

21,60

RC

 

 

11,5

13,5

15,6

17,5

19,2

21,5

22,8

ĐB

7,02

9,0

11,5

12,35

 

 

 

 

 

SL

±0.02

±0.05

Bảng I.4 Tiêu chuẩn bước ren của bu lông đầu bông

Ren M

8

10

12

14

Bước ren

1,25

1,25

1,25

2,0

bulong

Bài viết mới nhất

Bản đồ đường đến bu lông Toàn Phát

Trao đổi backlink

Bu lông Toàn Phát - Sản xuất bu lông đai ốc tiêu chuẩn - Nhà sản xuất cột đèn cao áp - Mạ kẽm - Nhà sản xuất hộ lan tôn lượn sóng hàng đầu Việt Nam

Bản quyền thuộc về Tập đoàn Nam Phát - Nam Phat Group

Nhà sản xuất Bu lông đai ốc - Bu lông ốc vít tiêu chuẩn

Địa chỉ: N18T1 - KĐT Trung Hòa Nhân Chính - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội
Hotline: 0982.830.809
Kinh doanh Mạ Kẽm nhúng nóng: 0989.583.602